Fast deliveries / Customer support 24/7

Terms

MicroRacing in Furulund KP HB - Org no 969719-3820

Processing of Personal Data (GDPR)
We comply with PUL (Personal Data Act) and the EU's data protection regulation General Data Protection Regulation (GDPR) in handling personal data. Your data is handled in a correct and controlled manner so that you can feel safe when shopping in our webshop. The personal data that you provide and that we save through the online store or store, is used to be able to administer your purchases and for necessary communication (e.g. SMS about delivery, e-mail for news, clearance sales, etc.). We do not provide information to third parties. We protect your privacy and do not collect more information than we need. You can write or email us to request that your personal data be corrected or deleted. You also have the right to request information about which data about you we process.

We save the following personal data about our customers:

Customers
First name, Last name, Company/organization, E-mail, Personal/organization number, VAT number, Address, Postcode, City, Country, Telephone number.

Orders
E-mail, Personal/organization number, VAT number, Address, Company, First name, Surname, Address, Postal code, City, Telephone number, IP address.

Terms of purchase
Prices
All prices are in Swedish kronor / EUR. Prices include 25% VAT. We do not charge any shipping costs. Only shipping is added.
Swedish VAT is deducted on deliveries to Norway and to other countries if VAT.no is registered.

Ordering
All orders must be placed via order in the webshop. If something is unclear in your order, we will call or email you. All orders are confirmed back by us via e-mail.

Payment terms
Klarna - Sweden, Norway, Finland
Invoice 14 days (SEK 0 fee) alt divide your payment, up to 24 months.
You always pay after you receive your goods.

Swish - Sweden
Enter our Swish number 123 470 26 27 and the amount to pay in the Swish app and click Pay.

PayPal
You only need to enter your email address and your PayPal password to confirm payments.

Invoice Company
Credit 14-30 days. Important! Enter person number/organization number when first ordering.

Deliveries
We ship with DHL / UPS / POSTEN according to current price lists.
We always try to arrange it at the best price.
The shipping cost is calculated in the webshop based on weight and volume. We have the right to change the shipping cost if, e.g. price increase.

Letters are not replaced.

Shipping
Shipping is calculated at checkout.

We send fuel, limited quantity - for larger quantities contact us for info on shipping costs: [email protected].
The fuel can be picked up in stores or delivered to competitions.
ATTENTION! To buy fuel at MicroRacing, permission from MSB is required (nitro methane more than 12% volume/16% weight)
Send everything and leave in the store a copy of your permit from MSB and a copy of your ID.
If you need to apply for a permit, you can find a form here.

Warranty/Complaint
To claim a damaged or faulty product, you must contact us via e-mail or phone within 7 working days. Always save the packaging, original box and payment confirmation. If you are going to send a damaged product back to us, the easiest way to do it is in the packaging it was sent out in. MicroRacing HB complies with the Consumer Purchase Act, 36-month right of complaint. The right to complain only covers original faults, i.e. faults that were present in the product upon delivery, material or manufacturing faults. This does not apply in cases where we cannot find any fault with the product or when you have caused the damage yourself. Normal wear and tear is not covered. Warranty does not apply in case of handling errors.

Return
ATTENTION! Check the product carefully before opening the packaging. Only unbroken packaging is accepted for return! Should you, by chance, have a comment on any product, do not hesitate to contact us!

Normal delivery time is 1-2 days after received payment.

The customer is responsible for shipping to us in case of warranty / complaint / return. Sent as a business package.

Administration fee for returns - SEK 50

Right of withdrawal
By law, private individuals have the right to cancel purchases within 14 working days from the day the buyer received the last item from an order. The customer pays for the return to us. The packaging must be unbroken for the right of withdrawal to apply.

In the event of a right of withdrawal for ordered goods, i.e. not normally stocked at MicroRacing, 20 percent of the order sum is deducted upon return.

Transport damage/damaged goods
If the item is suspected of being transport damaged, it must be reported to DHL or Posten immediately. Notification must be made within 7 days of receipt for the right to complain to apply. New goods are sent when DHL or Posten have assumed responsibility or upon other agreement with the customer.

Delivery: Free from our warehouse.

Information
We reserve the right for printing errors, errors in information and errors in specification on all our products in the assortment.

www.konsumentverket.se

www.arn.se


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


MicroRacing i Furulund KP HB - Org nr 969719-3820

Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi följer PUL (Personuppgiftslagen) samt EU:s dataskyddsförordning Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) i hantering av personuppgifter. Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg när du handlar i vår webbshop. De personuppgifter som du lämnar och som vi sparar genom webbutik eller butik, används för att kunna administrera dina inköp och för nödvändiga kommunikation (t.ex. sms om leverans, e-post för nyheter, utförsäljningar, osv). Vi lämnar inte uppgifter till tredje part. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Du kan skriva eller mejla till oss för att begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort. Du har även rätt att begära information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar.

Vi sparar följande persondata om våra kunder: 

Kunder
Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Moms nummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Beställningar
E-post, Person-/orgnr, Moms nummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer, IP-adress.

Köpevillkor
Priser
Alla priser är i svenska kronor / eur. Priserna är inklusive 25% moms. Vi tar inte ut några expeditionskostnader. Endast frakt tillkommer.
Svensk moms avdrages vid leveranser till Norge och till övriga länder om VAT.no finns registrerat.

Beställning
Alla beställningar skall ske via order i webshopen. Skulle något vara oklart i din beställning ringer eller mailar vi till dig. Alla beställningar bekräftas tillbaka av oss via e-mail.

Betalningsvillkor
Klarna
- Sverige, Norge, Finland
Faktura 14 dagar (0 kr i avgift) alt dela upp din betalning, upp till 24 månader.
Du betalar alltid efter att du fått hem dina varor. 

Swish - Sverige
Skriv in vårt Swish-nummer 123 470 26 27 samt summan att betala i Swish-appen och klicka på Betala.

PayPal
Du behöver bara skriva in din e-postadress och ditt PayPal-lösenord för att bekräfta betalningar.

Faktura Företag
Kredit 14-30 dagar. Viktigt! Ange person nr/organisations nr vid första beställning.

Leveranser
Vi skickar med DHL / UPS / POSTEN  enligt gällande prislistor.
Vi försöker alltid ordna det till bästa pris.
Fraktkostnaden räknas ut i webshopen beräknat på vikt och volym. Vi har rätt att ändra fraktkostnaden vid t.ex. prisökning.

Brev ersätts ej.

Frakt 

Frakt beräknas i kassan. 

Vi skickar bränsle, begränsad mängd - vid större mängd kontakta oss för info om frakt kostnad: [email protected].
Bränslet kan hämtas i butik alt få leverans på tävlingar.
OBS! För att köpa bränsle på MicroRacing krävs tillstånd från MSB (nitro metan mer än 12% volym/16% vikt)
Skicka alt lämna i butiken kopia på ditt tillstånd från MSB samt kopia på id.
Behöver du ansöka om tillstånd, hittar du blankett här.

Garanti/Reklamation
För att reklamera en skadad eller felaktig produkt skall du kontakta oss via e-post eller telefon inom 7 arbetsdagar. Spara alltid emballage, originalkartong och betalnings bekräftelsen. Om du ska skicka tillbaka en skadad vara till oss gör du det enklast i det emballage och förpackning som den skickades ut i. MicroRacing HB följer konsumentköplagen, 36 månaders reklamations rätt. Reklamations rätten täcker endast ursprungliga fel, dvs fel som fanns i varan vid leverans, material eller tillverkningsfel. Detta gäller inte i de fall då vi ej kan hitta något fel på produkten eller då du orsakat skadan själv. Vanligt slitage ersätts ej. Garanti gäller ej vid handhavande fel.

Retur
OBS! Kolla produkten noga innan du bryter förpackningen. Endast obrutna förpackningar tages i retur! Skulle du mot förmodan ha anmärkning på någon vara, tveka inte att kontakta oss!

Normal leverans tid är 1-2 dagar efter mottagen betalning.

Kunden står för frakten till oss vid Garanti / Reklamation / Retur. Skickas som företagspaket.

Administrationsavgift vid Retur - 50 kr

Ångerrätt

Privatpersoner har enligt lag rätt att ångra köp inom 14 arbetsdagar från den dag köparen mottog sista varan ur en beställning. Kunden betalar för returen till oss. Förpackningarna skall vara obrutna för att ångerrätten skall gälla.

Vid ångerrätt på beställnings vara, dvs ej ordinarie lagerhållning på MicroRacing, dras det av 20 procent av order summa vid retur.

Transport skada/skadat gods
Om varan misstänks vara transport skadad skall den omgående anmälas till DHL eller Posten. Anmälan skall göras inom 7 dagar efter mottagandet för att reklamations rätt skall gälla. Ny vara skickas när DHL eller Posten tagit på sig ansvaret eller vid annan överenskommelse med kunden.

Leverans: Fritt vårt lager.

Information
Vi reserverar oss för tryckfel, fel i information och fel i specifikation på alla våra produkter i sortimentet.
 
www.konsumentverket.se

www.arn.se